خرید شال امکان ازدواج انسان با روبات!

گروهي از متخصصان هوش مصنوعي از امکان طراحي و ساخت روبات هايي تا سال 2050خبر داده اند که ازدواج با آنها ممکن خواهد بود.
به گزارش مهر، ديويد لوي از محققان برجسته هوش مصنوعي در دانشگاه ماستريخ هلند گفت: اين پيش بيني دور از ذهن نيست که تا سال 2050 در ايالت ماساچوست آمريکا ازدواج با روباتها قانوني اعلام شود.
اين محقق اخيرا مدرک دکتري خود را بر روي موضوع روابط انسان و روبات اخذ کرده است.
ديويد لوي افزود: طي سالهاي گذشته تمايل فراگيري شکل گرفته مبني بر آنکه روبات ها بيش از گذشته با ظاهري مشابه انسانها طراحي و ساخته شوند. همچنين اين تمايل نيز شدت يافته است که ارتباط ميان دنياي روبات ها و انسانها بيش از گذشته شود.
بر اساس پيش بيني اين محقق، بر اساس گزارش لايو ساينس، اين درحالي است که سال گذشته هنريک کريستين موسس شبکه تحقيقات روباتيک اروپا پيش بيني کرده بود مردم تا 5 سال آينده بتوانند رواتبط نزديکتري با روباتها داشته باشند و ديويد لوي نيز اين پيش بيني را محتمل دانسته است.