خرید شال زاكاني: در حال رايزني با رضايي و قاليبافيم

عليرضا زاكاني با تأكيد بر اين‌كه برخي از اعضاي جبهه متحد اصولگرايان در حال رايزني با رضايي و قاليباف و اطرافيان آنها هستند، گفت: ما به دنبال گسترش دايره اصولگرايي هستيم.
عليرضا زاكاني در گفت‌وگو با فارس بيان داشت: مطالب منتشر شده در برخي از مطبوعات در رابطه با مأموريت جمعيت ايثارگران براي رايزني با رضايي و قاليباف از سوي جبهه متحد اصولگرايان صحت ندارد.
زاكاني با تأكيد بر اين‌كه برخي از اعضاي جبهه متحد اصولگرايان در حال رايزني با رضايي و قاليباف و اطرافيان آنها هستند، گفت: در جبهه متحد اصولگرايان ما به دنبال اين موضوع هستيم كه تا مي‌توانيم دايره اصولگرايي را گسترش بدهيم و از همه ظرفيت‌هاي جريان اصولگرايي استفاده كنيم.
عضو جبهه متحد اصولگرايان تصريح كرد: شوراهاي جبهه متحد اصولگرايان در 24 استان تكميل شده و به زودي در ساير استان‌ها نيز تركيب آنها كامل خواهد شد.