خرید شال انتخاب پنج عضو غیر دائم در شورای امنیت

نووستی روسیه گزارش داد:  روز سه شنبه در سازمان ملل متحد پنج عضو جدید غیر دائم در شورای امنیت انتخاب می شوند.
این پنج کشور باید جایگزین کنگو، غنا، پرو، قطر و اسلواکی در مقتدرترین ارگان سازمان ملل باشند. مدت عضویت کشورهای نامبرده روز 31 دسامبر سال جاری پایان می یابد.
اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در رای گیری که بطور غیر آشکار انجام می شود، حداقل دو سوم از آرای 192 کشور عضو در مجمع عمومی سازان ملل را به خود اختصاص دهند.