خرید شال كاهش ساعات كار در ونزوئلا

براساس پيشنويس قانون اساسي جديد كه در كنگره ونزوئلا تحت بررسي است همه مردم اين كشور- به استثناي خود چاوز- وقت بيشتري براي سرگرمي و استراحت خواهند داشت.
به گزارش جام جم آنلاين: هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا پيشنهاد كرد ساعات كار روزانه همه مردم كشورش – به استثناي يك نفر- به 6 ساعت در روز كاهش يابد تا مردم در انقلاب سوسياليستي او فرصت بيشتري براي استراحت و تفريح داشته باشند.
براساس پيشنويس قانون اساسي جديد كه در كنگره ونزوئلا تحت بررسي است همه مردم اين كشور- به استثناي خود چاوز- وقت بيشتري براي سرگرمي و استراحت خواهند داشت.
بر اساس همين پيشنويس محدوديت دوره هاي رياست جمهوري حذف خواهد شد تا چاوز، كه به نظر مي رسد به ندرت مي خوابد يا به مرخصي و استراحت مي رود ، به فعاليت هاي فراوان خود در آينده ادامه دهد.
منتقدان مي گويند اين2 پيشنهاد مستقيما ارتباط دارند: پيشنهاد روزي 6 ساعت كار وعده اي عوام فريبانه براي تسهيل تصويب پیشنهاد ادامه نامحدود رياست جمهوري در همه پرسي دسامبر است.
ظاهرا از مفاد ديگر پيشنويس فوق توقیف بدون اتهام مردم در مواقع “اضطراري” است.