خرید شال بي.بي.سي: احمدي‌نژاد و لاريجاني اختلاف اتمي نداشتند

«بي.بي.سي»، بنگاه خبرپراکني وابسته به دولت انگليس، با تأييد ديدگاه نزديکان رئيس‌جمهور و از جمله ثمره هاشمي تأکيد کرد که احمدي نژاد و لاريجاني بر سر مسئله هسته‌اي اختلاف نداشتند.
«بي.بي.سي» در تحليل خود در اين باره نوشت: در واقع هيچ‌کس انتظار نداشت که لاريجاني در آستانه ديدار مهم خود با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، از مقام خود کنار رود. هنوز روشن نيست که لاريجاني مجبور به استعفا و يا به عبارتي از مقام خود برکنار شده است و يا اين‌که به گفته الهام، به دلايل «شخصي» از مقام خود کنار رفته است.
در برخي موارد ديده شده که در ايران وقتي مي‌خواهند فردي را از مسئوليتش عزل کنند، استعفاي او را از مقامش اعلام مي‌کنند. اين مسئله به خصوص براي دو تن از وزيران دولت احمدي‌نژاد که اخيرا از سمت خود برکنار شدند، اتفاق افتاد.
به هر حال، اگر لاريجاني توسط احمدي‌نژاد از سمت خود عزل شده باشد، اين موضوع معنايي غير از نارضايتي رئيس جمهور ايران از نحوه کار لاريجاني در مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي ايران و اختلاف دو طرف بر سر مسائل مهم کشور ندارد. نارضايتي احمدي‌نژاد از لاريجاني ممکن است بيش از آن‌که مربوط به اختلاف ديدگاه‌هاي دو طرف بر سر مسائل مربوط به امنيت جمهوري اسلامي از جمله برنامه اتمي ايران باشد، به ناراحتي رئيس‌جمهور ايران از قدرت گرفتن رقيب انتخاباتي سابق خود مربوط باشد.
… به هر حال، بعيد به نظر مي‌رسد که مسئله استعفاي لاريجاني به اختلاف نظر او با احمدي‌نژاد بر سر برنامه هسته‌اي ايران مربوط باشد، چرا که در بين محافل سياسي ايران تقريبا ترديدي وجود ندارد که برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي با تمام جزئيات آن از سوي مقام‌هاي مافوق دو طرف تصميم گيري و ابلاغ مي‌شود. با اين همه، احتمال اين‌که لاريجاني به ميل خود از سمتش کناره گرفته باشد، وجود دارد، اما چنين ميلي بعيد است که به مسائل «شخصي» او مربوط باشد.
در واقع اگر لاريجاني به ميل خود از مقامش استعفا داده باشد، دو دليل مي‌توان براي آن برشمرد؛ دليل نخست اين است که احتمالا وي از ناهماهنگي‌هاي احمدي‌نژاد با خود که به نظر مي‌رسد اغلب عامدانه جنبه رسانه‌اي به خود مي‌گرفت، خسته و ناراضي شده و با استعفاي ناگهاني خود خواسته است تا از روش احمدي نژاد در ارتباط با خود اظهار رنجش کند. دليل دوم اين است که احتمالا لاريجاني روزهاي سختي را در ارتباط با بحران هسته‌اي ايران پيش بيني کرده و ترجيح داده است که در شرايط بحراني به عنوان مسئول وخيمتر شدن اوضاع شناخته نشود.
به هر حال، صرف نظر از نوع استعفا و دليل اصلي کناره‌گيري لاريجاني از مقامش، کنار کشيدن وي از دولت احمدي نژاد از يک طرف انتقاد برخي جناح‌هاي حاکم در جمهوري اسلامي از احمدي‌نژاد را تشديد خواهد کرد و از سوي ديگر، لاريجاني هم شخصا به منتقدان چگونگي مديريت برنامه هسته‌اي ايران خواهد پيوست، چرا که تجربه گذشته نشان مي‌دهد که در جمهوري اسلامي مديران سابق عموما به منتقدان وضع موجود تبديل مي‌شوند.