خرید شال سرپرست فدراسیون كاراته معرفی شد

در حكمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی محمد حسن عالمی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون كاراته منصوب شد. به گزارش شبكه خبر ، بر این اساس عالمی موظف است حداكثر در مدت 6 ماه شرایط را برای برگزاری مجمع و انتخاب رئیس این فدراسیون فراهم كند.
علیرضا سمندر رئیس پیشین فدراسیون كاراته هفته گذشته از سمت خود در این فدراسیون استعفا كرد.