خرید شال سهميه استان‌ها از يك ميليون ليتر بنزين موارد خاص

سهميه 30 استان كشور از روزانه يك ميليون ليتر بنزين موارد خاص مشخص شد.
به گزارش فارس، سهميه روزانه استانهاي كشور از يك ميليون ليتر بنزين اختصاص يافته براي موارد خاص عبارت از استان آذربايجان شرقي 48 هزار ليتر، آذربايجان غربي 40 هزار، اردبيل 17 هزار، اصفهان 70 هزار، ايلام 8 هزار، بوشهر 14 هزار، تهران 200 هزار، چهارمحال و بختياري 12 هزار، خراسان جنوبي 8 هزار و خراسان رضوي 74 هزار ليتر است.
بر پايه اين گزارش، سهم استان خراسان شمالي 10 هزار ليتر، خوزستان 56 هزار، زنجان 14 هزار، سمنان 10 هزار، سيستان و بلوچستان 28 هزار، فارس 62 هزار، قزوين 20 هزار، قم 16 هزار، كردستان 18 هزار و كرمان 38 هزار ليتر مي‌باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: سهميه استان كرمانشاه 25 هزار ليتر، كهگيلويه و بوير احمد 8 هزار، گلستان 21 هزار، گيلان 37 هزار، لرستان 20 هزار، مازندران 48 هزار، مركزي 20 هزار، هرمزگان 20 هزار، همدان 22 هزار و يزد نيز 16 هزار ليتر است.
در اين بين استان تهران با 200 هزار ليتر بنزين بالاترين سهميه روزانه و استانهاي ايلام، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير احمد با 8 هزار ليتر كمترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
نحوه تخصيص اين ميزان بنزين بدين شرح است:
بر اساس تصميم هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13سهميه بنزين خودروهاي غيردولتي به تفكيك استان‌ها جهت توزيع مطابق ضوابط مندرج در اين تصويب‌نامه ابلاغ مي‌گردد.
استانداران موظفند مطابق موارد مندرج در اين ابلاغيه اقدامات لازم را معمول و نظارت كامل را بر حسن انجام كار به عمل آورند.
1- سهميه روزانه به ميزان يك ميليون ليتر براي كل كشور تعيين مي‌گردد كه اين سهميه صرفا براي مصارف مردمي است و در دستگاه‌هاي اجرايي، دولتي، عمومي و نيروهاي مسلح قابل استفاده نخواهد بود.
2- استانداران موظف هستند نسبت به تشكيل كميته سوخت استان و فرمانداري با مشاركت اعضا اقدام و در خصوص توزيع و تعيين سهميه براي گروه‌هاي خاص اقدام كنند.
بنابراين گزارش، اعضاي كميته سوخت استان عبارتند از: معاون هماهنگي امور عمراني استاندار به عنوان رئيس كميته، نماينده شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان دبير كميته، معاون برنامه‌ريزي و پشتيباني استاندار عضو كميته، نماينده دادستان عضو، نماينده ناجا عضو.
اعضاي كميته سوخت فرمانداري عبارتند از: فرماندار رئيس كميته، نماينده شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي دبير كميته، نماينده ناجا عضو.
3- هشتاد درصد از كل سهميه روزانه در اختيار ستاد سوخت استان و مابقي (20 درصد) در اختيار فرمانداريها قرار گيرد.
4- سهميه تخصيص يافته به شكل كارت در اختيار استانداريها قرار خواهد گرفت تا پس از طرح درخواست، متقاضيان و تصويب در كميته‌هاي سوخت استان و فرمانداريها جهت دريافت فرآورده‌ به جايگاه‌هاي منتخب ارايه گردد.
5- سهميه ابلاغي در بند 3 به منظور حل مشكل گروه‌هاي مشروحه زير و بر اساس تصميم كميته سوخت استان و فرمانداران توزيع مي‌شود:
جانبازان، معلولين، بيماران خاص و انجمن‌هاي پشتيبان نيكوكاري 15 درصد؛ صنايع و معادن، كارخانجات و واحد‌هاي توليدي و توزيع كنندگان محصولات آنها 25 درصد؛ صنوف و حرف، خبرنگاران و فعالان فرهنگي 10 درصد؛ پيمانكاران و مشاوران مجري طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني 20 درصد؛ كشاورزان و دامپروران و باغداران 25 درصد؛ و در راه‌ماندگان، كارت مفقوديها و خودروهاي عمومي 5 درصد.
6_ بنابر نظر كميته‌هاي سوخت استان در جهت حل مشكل گروه مورد نظر با عنايت به شرايط اقليمي، پراكندگي جغرافيايي، صنعتي، كشاورزي و گردشگري، سهميه اختصاص يافته به فرمانداري و گروه‌ها قابل انعطاف و تغيير در سقف سهميه استان خواهد بود.
7- كميته سوخت استان مي‌بايست گزارش مصارف شهرستان‌هاي تابعه را جمع‌آوري و پس از جمع‌بندي ماهانه به وزارت كشور ارسال نمايد.
8- هيات نمايندگان ويژه پس از بررسي گزارش استان‌ها، معادل ريالي ميزان سهميه صرفه‌جويي شده از محل تخصيص سهميه مذكور را بر اساس قيمت تمام شده محاسبه نموده و براي تقويت حمل و نقل عمومي و توسعه شهرستانها در اختيار استان قرار خوهد داد.