خرید شال سه هزار کارت سوخت چگونه سرقت شد؟

در ادامه تحقيقات قضائي پليسي از يک زن و شش مرد که به اتهام سرقت کارت‌هاي سوخت از دو اداره دولتي تهران بازداشت شده‌اند، جستجوي گسترده براي دستگيري سرکرده باند آغاز شد.
چندي پيش گزارشي به دفتر وزارت کشور ارسال شد مبني بر اين‌که چند نفر در ميدان امام خميني(ره) تهران به فروش غيرقانوني کارت سوخت خودرو مي‌پردازند.
بنابراين دستور ويژه‌اي از سوي وزير کشور صادر و پرونده براي ادامه تحقيقات به دادسراي فرودگاه مهرآباد تهران ارسال شد و از سوي قاضي صابري زفرقندي، سرپرست دادسرا، پرونده در اختيار بازپرس بهروز مهاجري، رئيس شعبه يکم دادسراي عمومي و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران قرار گرفت. به اين ترتيب مأموران اداره اطلاعات امنيت عمومي «ناجا» به سرپرستي سرهنگ جمشيدي و سروان خاني تحقيقات گسترده‌اي را در اين زمينه آغاز کردند و پي بردند که تعداد زيادي کارت سوخت از اتاق يکي از متصديان يکي از اداره‌هاي تهران به طرز مرموزي ناپديد شده است و در فاصله زماني تيرماه تا پايان مرداد امسال تعدادي دانش‌آموز از سوي محل تحصيل خود براي گذراندن دوره‌هاي کارورزي به اداره فوق معرفي شده‌اند و در اتاقي که کارت‌هاي سوخت ناپديد شده، دختر هفده ساله‌اي به نام «يلدا» دوره کارورزي‌اش را سپري مي‌کرده است.
اعتراف دختر جوان به سرقت 28 جلد کارت سوختدختر هفده ساله به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و اوايل مهرماه امسال دستگير شد و با انتقال به مرکز پليس اعتراف کرد که با مردي 32 ساله در خيابان آشنا شده و ارتباط پنهاني پيدا کرده و از اداره فوق ابتدا يک جلد کارت سوخت به سرقت برده و در اختيار مرد جوان قرار داده و سپس از سوي وي تهديد شده و به ناچار 28 جلد کارت ديگر را سرقت کرده است.
ردپاي 3 کارمند در سرقت‌هاي کارت سوختبه دنبال اظهارات دختر جوان، همدستش و سه مرد ديگر که کارت‌هاي مسروقه را مي‌فروختند، شناسايي و دستگير شدند و پس از پذيرفتن جرم خود، اعتراف کردند تعدادي از کارت‌هاي مسروقه را از کارمندان دو اداره دولتي به دست آورده‌اند.
بنابراين مأموران با اطلاعاتي که از متهمان به دست آوردند، موفق به دستگيري سه مرد کارمند شدند و به تحقيق از آنها پرداختند.
اين سه متهم در تحقيقات قضائي پليسي دچار تناقض‌گويي متعددي شدند تا اين‌که دو مرد به صورت جداگانه به اداره اطلاعات امنيت «ناجا» مراجعه و عنوان کردند، دو نفر از اقوام آنها که در مراکز تجاري کار مي‌کنند، از يک فرد بيش از 100 جلد کارت سوخت تحويل گرفته‌اند.
با اطلاعاتي که اين دو مرد در اختيار پليس قرار دادند، دو مرد تحويل‌گيرنده کارت‌هاي سوخت مورد تحقيق قرار گرفتند و اعتراف کردند که کارت‌ها را فردي در اختيار آنها قرار داده تا بفروشند و در هفته‌هاي بعد هم تعداد ديگري کارت از وي تحويل بگيرند.
سارق سابقه‌دار کارت‌هاي سوخت مي‌فروختمأموران با کسب اطلاعاتي از آنها به چهره‌نگاري رايانه‌اي از مرد فروشنده کارت‌هاي سوخت پرداختند که معلوم شد وي شباهت بسياري به يک متهم سابقه‌دار دارد. با به دست آمدن هويت متهم سابقه‌دار، تحقيقات براي يافتن وي آغاز شد. روز گذشته 3 کارمند بازداشت شده براي ادامه تحقيقات به شعبه يکم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران انتقال يافتند.
وسوسه براي سرقت از ادارهيکي از متهمان در اظهاراتش گفت: من کارمند تأسيسات در آن اداره بودم و هر از گاهي به دليل ازدحام کار در ارائه کارت‌هاي سوخت به مشتريان، به کارمندان اداره کمک مي‌کردم. تا اين‌که چندي پيش يکي از کارمندان به من گفت مي‌تواند به راحتي کارت‌هاي سوخت را از اتاق متصديان خارج کند و از من خواست تا يک شب همراهش باشم تا او نحوه سرقت کارت‌ها را به من نشان دهد که از روي کنجکاوي قبول کردم، آن شب با وي همراه شدم و پس از باز کردن در اتاق يکي از متصديان، قصد برداشتن کارت‌ها را داشتيم که متوجه شديم کارت‌ها به اتاق ديگري انتقال يافته است. بنابراين منصرف شديم.
دو همدست وي اظهارات او را نپذيرفتند و حرف‌هاي ضدونقيض زدند.
در ادامه تحقيقات قضائي پليسي، معلوم شد بيش از سه هزار جلد کارت سوخت از يکي از اداره‌هاي دولتي به سرقت رفته است. بنابراين، متهمان با قرار قانوني روانه زندان شدند. تحقيقات تکميلي از آنها ادامه دارد.