خرید شال نامه انتقادآمیز متکی به کوشنر

منوچهر متكي در نامه‌اي به برنار كوشنه گفت: جمهوري اسلامي ايران كشوري مسووليت پذير در نظام بين المللي است، ولي اجازه پايمال شدن حقوق خويش را نخواهد داد.
به گزارش ايسنا، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان با ارسال نامه‌اي به برنار كوشنه، وزير امور خارجه فرانسه با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران همچنان به ابتكارات مبتني بر حسن نيت با حسن نيت پاسخ متقابل خواهد داد، اعلام كرد: تحريم‌هاي يك جانبه نزديك به سه دهه است كه عمدتا توسط آمريكا و بعضا به صورت غيررسمي توسط برخي از اروپاييان عليه جمهوري اسلامي ايران در جريان است. تجربه 29 ساله كشور من نشان مي‌دهد كه وضع اين گونه تحريم‌ها ايران را در نيل به استقلال، خودكفايي و پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك مصمم‌تر و سرعت برنامه‌ها را بيشتر كرده است. تهديد به تحريم و اعمال آن، خود دليل محكمي بر لزوم استقلال، خودكفايي و عدم وابستگي ايران به خارج از كشور مي‌باشد. حتما توجه داريد كه دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هسته‌يي، در اوج تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و تحريم‌هاي غير رسمي اروپا صورت گرفته است. فشار فرانسه براي تحريم‌هاي يكجانبه بيشتر و تشويق اتحاديه اروپا به اين اقدام، پيروي از سياست شكست خورده‌اي است كه در طول اين مدت دنبال شده است.
متكي افزود: اعمال اقدامات و تحريم‌هاي يكجانبه عليه كشورها، از يك طرف امري غيرقانوني بوده و نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب مي‌شود. و از طرف ديگر خود دليلي مبني بر اثبات ناتواني و ناكارآمدي شوراي امنيت است. علاوه بر اين وضع تحريم‌هاي يكجانبه با ادعاهاي مطرح شده مبني بر تعهد به پيگيري راه حل‌هاي ديپلماتيك و مذاكراتي در تناقض آشكار مي‌باشد. نمي‌توان صحبت از مذاكره و گفت‌وگو نمود و مسير تهديد و فشار را دنبال كرد.
وزير امور خارجه كشورمان با ابراز تاسف از اينكه آمريكا و برخي كشورهاي دارنده سلاح هسته‌يي كه به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پايبند نبوده و نمي‌باشند، خود را ضامن حفظ اين معاهده مي‌خوانند و براي انحراف افكار عمومي جهاني از زرادخانه‌هاي هسته‌يي خود، انگشت اتمام را بر اساس اطلاعات واهي و گمراه كننده به سوي كشوري نشانه مي‌رود كه سلاح‌هاي كشتار جمعي هيچ جايگاهي در استراتژي‌هاي امنيت و دفاعي آن نداشته و ندارد، افزود: اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي بدون هيچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهاني و يا اعمال نظارت‌هاي بين المللي نسبت به فعاليت‌ها و تاسيسات خود، در حال گسترش كمي و كيفي سلاح‌هاي هسته‌يي مي‌باشد. همان دولت‌هايي كه تلاش مي‌كنند تا شوراي امنيت وادار به تحميل اقدامات تنبيهي ناعادلانه عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌يي ايران نمايند و يا به اقدامات يك جانبه متوسل مي شوند، خود همواره مانع از اتخاذ هرگونه اقدام شوراي امنيت، ولو اقدامي اندك، براي وادار كردن رژيم صهيونيستي به تبعيت از قواعد حاكم بر رژيم عدم اشاعه شده‌اند. خوشبختانه تجربه سال‌هاي اخير نشان داد كه اين كشورهاي معدود ديگر قادر نيستند اراده خود را بر ملت‌هاي مختلف از جمله در منطقه خاورميانه تحميل نمايند.
متكي با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران خواهان حقوقي فراتر از حق مسلم خود تحت معاهده عدم اشاعه نمي‌باشد و به كمتر از حقوق مشروع خود نيز رضايت نخواهد داد، افزود: ايران مواضع و اصول روشني براي استيفاي حقوق قانوني و مشروع خود دارد. ما اعتقاد سيازي را اقدامي دو سويه دانسته و معتقديم در ازاي برداشتن گام‌هاي بلند جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه، گام‌هاي متقابل را در پذيرش عملي حق خويش مشاهده نكرده‌ايم.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران، كشوري مسووليت پذير در نظام بين الملل است، ولي اجازه پايمال شدن حقوق خويش را نخواهد داد. جمهوري اسلامي ايران همچنان كه به ابتكارات مبتني بر حسن نيت با حسن نيت متقابل پاسخ خواهد داد، در برابر سياست هاي مبتني بر تهديد و فشار نيز رفتار متقابل و متناسب را اتخاذ خواهد كرد. استفاده از اهرم شوراي امنيت، تحريم‌هاي اقتصادي و ساير تهديدات نمي‌تواند مردم و دولت ما را لحظه‌اي از تصميمي كه اتخاذ كرده‌اند منصرف نمايد.
وزير خارجه در پايان گفته است: مايلم يك بار ديگر تاسف دولت ايران را از مواضع دوگانه برخي از كشورهاي غربي نسبت به بحث سلاح‌هاي هسته‌يي بيان كنم. برخي كشورها در حالي كه به سرعت نسل‌هاي مختلف سلاح‌هاي هسته‌يي را آزمايش كرده و حتي رهبرانشان جهان را به استفاده از سلاح هسته‌يي تهديد مي كنند و در حالي كه نسبت به داشتن سلاح هاي هسته‌يي هم پيمانان خود در نقاط مختلف جهان كوچكترين نگراني ندارند، از سوي ديگر تلاش مي‌كنند كشورهاي مستقل جهان را كه به دنبال انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز هستند، بر خلاف صريح مفاد NPT ، از حقوق خود محروم نمايند. جاي تاسف است كه اين كشورها براي تحمل نظرات يكجانبه خود به هر روشي متوسل مي‌شوند. بياييد باور كنيم در هزاره سوم دوران رويكرد مبتني بر قدرت محوري بدون مسووليت پذيري و يكجانبه گرايي به سر آمده است.
متكي در پايان اين نامه براي مردم فرانسه بهروزي و سعادت آرزو نموده است.