خرید شال 120 لیتر سهمیه جدید برای موتورسیكلت‌ها

موتورسیكلت‌ها از فردا 120 لیتر سهمیه جدید بنزین دریافت می‌كنند.
به گزارش شبكه خبر، ناصر سجادی، مجری طرح كارت هوشمند سوخت گفت: این سهمیه جدید از ابتدای آبان ماه در كارت سوخت همه موتوسیكلت‌ها فعال شده و نیاز به مراجعه به محل یا ارگان خاصی نیست.
سجادی افزود: با توجه به اتمام سهمیه چهارماهه بنزین موتورسیكلت‌ها در پایان مهر، سهمیه آنان از ابتدای آبان، به مدت چهار ماه دیگر تمدید شد.
وی گفت: سهمیه بنزین موتورسیكلت‌هایی كه سهمیه چهار ماهه قبلی آنها به طور كامل مصرف نشده باشد، به دوره جدید منتقل می‌شود.