خرید شال اشغال بخشي از ايران توسط آكادمي آذربايجان

عليرغم گذشت حدود يك ماه از انتشار اطلس تهيه شده توسط آكادمي علوم جمهوري آذربايجان كه در آن بخش هائي از كشورهاي همسايه از جمله ايران جز خاك آن كشور معرفي شده تاكنون وزارت امورخارجه كشورمان اقدامي در جهت برخورد با اين اقدام خلاف نكرده است .

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی يعقوب محمداف رئيس موسسه مطالعات تاريخ جمهوري آذربايجان در زمينه اين اطلس مجعول ادعا كرده است : « اين اطلس نشان دهنده اراضي اصلي آذربايجان است كه در طول تاريخ براساس تصميم هاي ناعادلانه از كشور جدا شده است » . وي افزود : « به زودي اين اطلس به زبانهاي روسي و انگليسي تهيه و به كشورهاي مختلف جهان ارسال خواهد شد » .