خرید شال راعي در بانك تجارت مي‌ماند

دكتر راعي، مديرعامل بانك تجارت كه براي پذيرش سمت قائم‌مقامي بانك مركزي جمهوري اسلامي، برگزيده و با وي رايزني‌هايي شده بود، به بانك مركزي نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار «»، بنا بر آخرين اخبار دريافتي، دكتر علي راعي، تصميمي براي ترك بانك تجارت ندارد.

گفته مي‌شود، راعي تصميم دارد در مدت مديرعاملي بانك تجارت، نسبت به اصلاحات ساختاري اين بانك بپردازد كه با توجه به مدت كوتاه مديريت خود بر اين بانك، هنوز به نتيجه نرسيده و براي همين، اين بانك را ترك نخواهد كرد. اين در حالي است كه پيشنهاد قائم‌مقامي بانك مركزي به وي نيز شده است.