خرید شال عدم استقبال از شماره‌هاي رند تلفن ثابت

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، گفت: برخلاف مزايده شماره‌هاي رند تلفن همراه، استقبال مناسبي ازمزايده شماره‌هاي رند و مرتب تلفن ثابت نشده است.

به‌گزارش روابط عمومي شركت مخابرات ايران، “وفا غفاريان” افزود: استقبال ناچيز مردم و شركت‌هااز اين مزايده به دليل انتقال ندادن شماره‌ها در مناطق مختلف شهر است.

هم اكنون نمي‌توان شماره‌هاي انتخابي تلفن ثابت را ازيك مركز مخابراتي با پيش شماره خاص به مركز ديگر منتقل كرد.