خرید شال وزير نيرو بخشنامه وزير سابق را لغو کرد

با پيشنهاد سازمان بازرسي کل کشور و اقدام وزير نيرو، بخشنامه‌اي که سازمان‌ها و واحدهاي تابعه وزارت نيرو با استناد به آن اقدام به انعقاد قرارداد انجام کار کارشناسي با پرسنل خود مي‌کردند لغو شد.در بازرسي از سازمان توسعه برق مشخص گرديد که اين سازمان براساس بخشنامه سال 1370 وزير وقت نيرو اقدام به انعقاد بيشاز 200 فقره قرارداد کارشناسي با پرسنل خود نموده و از اين بابت مبلغ قرارداد را به صورت ماهيانه در وجه کارکنان پرداخت مي‌کرد.اين گزارش مي‌افزايد: سازمان بازرسي کل کشور با اين استدلال که انعقاد اين قراردادها وپرداخت‌ها فاقد وجاهت قانوني است، پيشنهاد لغو اين بخشنامه را به وزير نيرو ارائه و وزير نيرو هم با اقدامي شايسته و در خور تحسين اين بخشنامه را در تيرماه سال جاري لغوکرد.سازمان بازرسي کل کشور از کليه دستگاه‌هاي اجرايي و اداري و واحدهاي تابعه آن خواست تا قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي را رعايت نمايند.