خرید شال دولت، موظف به تامین مسکن برای فاقدین

مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد تا از طریق حمایت های لازم در جهت تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم در آمد به خانه مناسب اقدام کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به برسی جزئیات این لایحه پرداختند.

نمایندگان مجلس در ماده یک این لایحه مصوب کردند تا به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی، فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم در آمد به خانه مناسب، ارتقا کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امور تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طرق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین، مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقیق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.