خرید شال دونالد رامسفلد محاكمه می شود

گروههای حقوق بشرامریكا و اروپا باطرح شكایت نامه ای حقوقی در فرانسه دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین امریكا را مسئول اعمال شكنجه درعراق و زندان گوانتانامودانستند.

به گزارش شبکه خبر،به نقل از آسوشیتدپرس ، مركزحقوق قانونی نیویورك، مركز حقوق قانونی و حقوق بشراروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و اتحادیه حقوق بشر و همچنین دو گروه حقوق بشر مستقر در پاریس، تنظیم كنندگان این شكایت نامه هستندكه همزمان با ورود رامسفلد به فرانسه این شكایت نامه را از دفتر دادستانی پاریس به جریان انداختند.

گروه های حقوق بشر اعلام كرده اند این شكایت نامه جنبه قانونی داشته و درصورتی كه عاملا ن شكنجه، درخاك فرانسه باشند به طور قانونی دستگیرخواهندشد.دراین شكایت نامه آمده است:

رامسفلد در زمان تصدی وزارت دفاع دستور و اجازه اعمال شكنجه را علیه زندانیان در عراق و زندان گوانتانامو صادركرده است .

گروه های حقوق بشر با ارائه برخی شواهد و اظهارات مبنی بر صحت ادعای خودعلیه رامسفلد، ازجمله شهادت ژنرال ارتش امریكا ژانیس كارپینسكی كه در زمان تصدی رامسفلد مسئولیت زندان های ارتش آمریكا را در عراق به عهده داشت از دفتردادستانی پاریس خواسته اند رامسفلد به دادگاه احضارشود.