خرید شال شركت گاز: احتمال سهميه بندي گاز

معاون وزير نفت سهميه بندي گاز در زمستان را بعيد ندانست و تحقق آن را به بررسي ميزان مصرف گاز طي ماههاي آتي موکول کرد. سيد رضا کسايي زاده، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، در گفت و گو با برنا گفت: در گذشته اخطار داديم در صورت عدم کنترل در روند مصرف، احتمال سهميه بندي گاز وجود دارد؛ اما هم اکنون احساس مي کنيم مصرف در مقايسه با سال گذشته روند کاهشي پيدا مي کند. وي در عين حال گفت: البته پس از آبان ماه مي توان به اين تنيجه رسيد که مصرف روند کاهشي و يا افزايشي دارد و هنوز اين مساله مشخص نيست.
معاون وزير نفت در امور گاز، متوسط مصرف گاز سال جاري در ماه هاي سرد سال را 365 ميليون متر مکعب در روز ذکر کرد و گفت: ميزان مصرف بخش خانگي نيز 360 ميليون متر مکعب در روز پيش بيني مي شود و در صورت حاکم بودن شرايط سال گذشته، کل مصرف روزانه 400 ميليون متر مکعب پيش بيني شده است.
کسايي زاده با اشاره به تمهيدات اتخاذ شده از سوي بخش گاز کشور از آمادگي کامل براي ورود به فصل زمستان خبر داد. وي خاطر نشان کرد: برودت هوا و هم چنين کاهش مصرف توسط مشترکان از عوامل تعيين کننده مصرف است که تا اين مقطع وضعيت هوا در فصل سرما نامشخص است؛ اما احتمال کاهش مصرف گاز توسط مردم وجود دارد.
 به گفته کسايي زاده با نرخ پله کاني گاز احتمال داده مي شود مصرف اين فراورده در فصل سرما کاهش يابد. مدير عامل شرکت ملي گاز ادامه داد: با توجه به واردات 8 ميليارد متر مکعبي در سال احتمال مي دهيم ميزان 125 ميليارد متر مکعب توسط شرکت انتقال گاز در طول سال جابجا شود.