خرید شال صدور اولين بيمه‌نامه اينترنتي ايران

نخستين بيمه‌نامه اينترنتي صبح امروز به نام پورمحمدي ـ‌ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در بيمه ايران صادر شد.

به گزارش ايسنا، سيدجواد سهاميان ـ مديرعامل بيمه ايران ـ در مراسم صدور اولين بيمه نامه اينترنتي با بيان اينكه امروز در محافل اقتصادي از فناوري اطلاعات به عنوان يك صنعت ياد مي‌شود، خاطرنشان كرد: سازمان‌ها بدون استفاده از IT سرعت عملي نخواهند داشت، بدين ترتيب IT يكي از ضرويات و ابزار كار سازمان‌ها به شمار مي‌آيد.

وي ادامه داد: طبق فرامين 10 ماده‌اي رييس جمهور شركت‌هاي بيمه بايد رقابت‌هاي مشتري مدارانه‌اي داشته باشند و از ارائه تسهيلات و خدمات به مشتريان در اين فرمان‌ها سخن به ميان آمده است در عين حال بحث نظارت، افزايش ضريب نفوذ بيمه و گرايش به سمت بيمه‌هاي خرد نيز جزو اين فرامين است.

به گفته او در حال حاضر بخشي از فرامين رييس جمهور با صدور اينترنتي بيمه‌نامه محقق شد، با اجراي اين طرح، مشتريان قادر خواهند بود از طريق كارت بانك در منزل خود، به صورت اينترنتي بيمه‌نامه مسووليت و آتش‌سوزي را خريداري كنند. حق بيمه اين بيمه‌نامه به صورت ساليانه 82 هزار ريال است و اگر فردي اين يبمه‌نامه را خريداري كند، تعهد 10 ميليون توماني، مسووليت در قبال اثاثه و ساختمان، 10 ميليون تومان مسووليت در قبال همسايگان و اشخاص ثالث يك ميليون تومان خسارات بدني و نقص عضو و 100 هزار تومان معالجه بيمارستاني را دريافت خواهد كرد.

بر اساس اين طرح كارمزد يك هزار توماني هر تراكنش دستي به 100 تومان به تراكنش اينترنتي تبديل خواهد شد.