خرید شال ميزان وام دانشجويان اعلام شد

ميزان وام وديعه مسكن، وام ضروري، وام‌هاي كمك هزينه دانشجويان نابينا و كم بينا، وام تحصيلي و وام تحصيلي و پرورشي دانشجويان ممتاز و نمونه و طول مدت بازپرداخت آن اعلام شد.

به گزارش ايرنا از صندوق رفاه دانشجويان ، ميزان وديعه مسكن در شهر تهران براي مقاطع تحصيلات تكميلي ماهيانه ‪۲۵۰‬هزار تومان و كارداني و كارشناسي ‪۱۲۵‬هزار تومان است.

ميزان وديعه مسكن در شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز براي مقاطع تحصيلات تكميلي ‪۱۸۰‬هزار تومان و مقاطع كارداني و كارشناسي ‪۱۰۰‬هزار تومان و در ساير شهرها براي مقاطع تحصيلات تكميلي ‪۱۵۰‬هزار تومان و مقطع كارداني و كارشناسي ‪۷۵‬هزارتومان است.

ميزان وام ضروري براي كليه مقاطع براساس امتيازبندي تا سقف ‪۱۲۰‬هزار تومان، براي خريد كتاب در مقطع كارشناسي ارشد ‪ ۱۵۰‬هزارتومان و ارايه پايان نامه ‪۱۲۰‬هزار تومان و مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته براي خريد كتاب ‪۲۰۰‬هزارتومان است.

ميزان وام دانشجويان مبتكر ‪۱۰۰‬هزار تومان، وام قهرمانان ورزشي حداكثر سه برابر سقف وام ضروري، وام دانشجويان خسارت ديده در حوادث غيرمترقبه تنها يك نوبت و حداكثر سه تا پنج برابر وام ضروري و وام خاص براي بيماري هاي خاص و پرهزينه حداكثر دو ميليون تومان تعيين شده است.

وام كمك هزينه دانشجويان نابينا و كم بينا و وام خوابگاه، از وام‌هاي جديد صندوق رفاه دانشجويان است.براين اساس ميزان وام كمك هزينه دانشجويان نابينا و كم بينا سالي يك بار و حداكثر ‪۲۰۰‬هزار تومان، و وام خوابگاه براي متاهلين ماهيانه حداكثر ‪ ۳۰‬هزار تومان است.

وام تحصيلي و ضروري دانشجويان ممتاز و نمونه حداكثر سه برابر وام تحصيلي و ضروري ، وام ازدواج براساس امتيازبندي تاسقف ‪۷۵۰‬هزار تومان و وام حج عمره براي يك بار طول تحصيل ‪۳۰۰‬هزار تومان است.

همچنين وام بيمه خدمات درماني كه حداكثر ‪۲۰‬درصد ازكل دانشجويان را پوشش مي‌دهد، بدين صورت است كه ‪۵۰‬درصد حق بيمه از سوي دانشگاه و باقي توسط صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي‌شود.

طول مدت بازپرداخت باتوجه به‌ميزان بدهي، حداكثر پنج سال و پس‌از پايان دوره تحصيلي است.همچنين تاريخ سررسيد اقساط براي كليه دانش آموختگان ‪۹‬ماه پس از فراعت از تحصيل خواهد بود.

درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط، كل بدهي به دين صورت تبديل شده و بدهكاران موظف به پرداخت كل بدهي به صورت يكجا مي‌شوند.