خرید شال افتتاح سايت اطلاع رساني خدمات دولتي

نخستين درگاه اطلاع رساني خدمات دولتي كشور براي دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي كار خود را به‌صورت آزمايشي آغاز كرد.

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، “اميرمنصور برقعي” سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در بخشنامه‌اي خطاب به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ، خبر راه‌اندازي آزمايشي “درگاه اطلاع رساني خدمات دولتي” را اعلام كرد.

در اين بخشانه خاطرنشان شده است: براي دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي سياست‌هاي چهارگانه دولت نهم ، بويژه خدمت به بندگان خدا و عدالت گستري در زمينه دسترسي به اطلاعات دولتي و عمومي ، همچنين تحقق اهداف تبصره (‪ (۱۳‬قانون بودجه مبني بر كاهش ترددهاي درون شهري ، فاز اول طرح ملي ” درگاه خدمات دولتي ” با عنوان “پورتال مردم” كه گامي اساسي براي تحقق دولت الكترونيك است در حد ” درگاه اطلاع رساني خدمات دولتي ” به مرحله راه اندازي آزمايشي رسيده است.

اطلاعات موجود درنشاني ” ‪ ” www.iranmardom.ir‬كه به عنوان نشاني اين درگاه اعلام شده ، به اين شرح است : نام دستگاه ارائه‌دهنده خدمت ، شرح وتعريف مختصر در راستاي معرفي خدمت ، ارتباط دستگاه ارائه‌دهنده خدمت با ساير دستگاه‌ها در راستاي انجام خدمت ، قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت ، مدت زمان لازم براي انجام خدمت توسط دستگاه ، هزينه‌هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت آن توسط خدمت گيرنده ، فرم‌هاي مورد نياز براي انجام خدمت ، مدارك لازم براي دريافت خدمت و آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت.

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در بخشنامه خود همچنين يك دستورالعمل هفت ماده‌اي را به منظور راه اندازي نهايي اين جايگاه اينترنتي براي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي صادر كرد . بر اساس اين دستورالعمل ، تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نماينده تام الاختيار خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معرفي كنند و اين معاونت مي‌بايست كلمه كاربري و رمز عبور به سيستم را دراختيار نمايندگان دستگاه‌ها قرار دهد و نيز آموزش لازم براي ورود و ويرايش اطلاعات در سيستم را به آنان ارائه كند.

دستگاه‌هاي اجرايي همچنين مكلفند در هر ماه دستكم اطلاعات سه خدمت از خدمات خود را در جايگاه اينترنتي “پورتال مردم” قرار دهند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز بايد هرماه گزارش پيشرفت طرح و ميزان همكاري دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه به روزرساني و تكميل پورتال مذكور جمع آوري و جمع بندي كند و به صورت سه ماهه به شوراي عالي اداري و شخص رييس جمهور ارائه نمايد .

طبق مصوبه شوراي عالي اداري ، مسئوليت پورتال استاني در استان‌ها با استاندار و وظيفه ورود اطلاعات و به روزرساني آن برعهده دستگاه‌هاي استاني است .

دستگاه‌هاي اجرايي پس از اعلام معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ، نسبت به تشويق افرادي كه در زمينه تكميل و به روزرساني پورتال مردم همكاري مناسب داشته‌اند و نيز مسئولان و كاركنان و دست اندركاران روان‌سازي خدمات دستگاه‌هاي دولتي به مردم و فراهم ساختن بستر ارائه خدمات غيرحضوري به آنان ، در قالب دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام خواهند كرد.