خرید شال توافق شهردار و وزارت کشور: اعتبار آرم ‌طرح ترافيک تا 15 آبان‌

شهردار تهران اعلام کرد: در پي تصميم روز گذشته در جلسه‌اي که ميان من و وزير کشور برگزار شد، مقرر شد كه آرم‌هاي طرح ترافيک سال 85، تنها تا 15 آبان ماه اعتبار داشته و پس از اين، خودروها تنها با آرم جديد طرح ترافيک، حق ورود به محدوده طرح را داشته باشند، لذا با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. به گزارش ايسنا، دکتر محمدباقر قاليباف اظهار کرد: بر اساس تصميم‌گيري جديد، نرخ آرم‌هاي طرح ترافيک 86 – 87 تنها براي آژانس‌ها از 250 هزار تومان به 100 هزار تومان تغيير يافت. همچنين نرخ آن براي خودروهاي با مالکيت صرفا دولتي از 750 هزار تومان به 500 هزار تومان تقليل يافته است. شهردار تهران تاکيد کرد: نرخ آرم طرح ترافيک ساير خودروها با مالکيت حقيقي و حقوقي هيچ‌گونه تغييري نکرده است و اعتبار آرم‌هاي جديد نيز 5/1 سال تعيين شده است. شايان ذکر است تصميم‌گيري نهايي درباره نرخ آرم‌هاي طرح ترافيک 86-87 شب گذشته اتخاذ شده و بر اساس آن جز تغيير نرخ آرم در دو مورد فوق، هيچ‌گونه تغيير ديگري در مورد نرخ آرم‌هاي طرح ترافيک صورت نگرفته است.