خرید شال آمریكا بدهكار ترین كشور دنیا

سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) درگزارشی درباره بدهی خارجی 202 كشور اذعان كرد ، آمریكا با ده هزار و چهل میلیارد دلار بدهی، بزرگترین بدهكار جهان است .

در این گزارش ، با اشاره به اینكه بدهی خارجی ءمجموع 202 كشور دنیا 43 هزار و 420 میلیارد دلار است آمده ، انگلیس و آلمان به ترتیب با بدهی خارجی هشت هزار و 280 میلیارد دلار و سه هزار و 94 میلیارد دلار پس از آمریكا بدهكار ترین كشورهای جهان اند.

سازمان اطلاعات مركزی آمریكا در تعریفی از بدهی خارجی آورده است، این بدهی شامل بدهی های بخش دولتی و خصوصی كشورها به غیر شهروندان آن كشور می شود و بر اساس نرخ ارز پایه محاسبه می شود.

ایران با بدهی خارجی 13 میلیارد و هفتصد میلیون دلار در رتبه 74 دنیا قرار دارد.