خرید شال آموزش و پرورش مکلف به همکاری با پیام نور

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با پیگیری شخص رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه ای روسای آموزش و پرورش استان ها را مکلف کرد که ساختمانهای بلااستفاده و فضاهای خالی خود را به عنوان فضای کمک آموزش در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهند.دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر افزود: بر اساس بخشنامه هیئت دولت در تاریخ 10 آبان 85 کلیه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش موظف بودند که ساختمان های بلااستفاده خود را به عنوان فضای کمک آموزشی در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهند.وی ادامه داد: علی رغم این بخش نامه مصوب هیئت دولت، وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم در این زمینه را با دانشگاه پیام نور نداشت.مشاور رئیس دانشگاه پیام نور افزود: بر اساس پیگیری شخص رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه ای به تاریخ 8 آبان 86 به تمامی روسای آموزش و پرورش استانها، آنان را مکلف کرد تا فضاهای خالی خود را در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهند.