خرید شال المپیك، نام 3 هزار و 500 كودك چینی

بسیاری از هوادران المپیك در چین، كلمه چینی معادل المپیك را برای نام فرزندان خود انتخاب كردند.

به گزارش شبكه خبر، یك روزنامه چینی نوشت: سه هزار و پانصد هوادار المپیك نام فرزندانشان را كه در سال دو هزار متولد شدند اویون معادل چینی المپیك انتخاب كردند.

در سال دو هزار چین میزبان المپیك دو هزار و هشت انتخاب شد.