خرید شال مدیر مسئول همشهری تبرئه شد

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، حسین انتظامی، مدیر مسئول روزنامه همشهری را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.

به گزارش مهر، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به پرونده حسین انتظامی، وی را از اتهامات “انتشار مطالب خلاف واقع” و “افترا” موضوع شکایت سازمان بهزیستی تبرئه و برای وی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.

روزنامه همشهری پیش از این در شماره مورخ 26 خرداد ماه خود در مطلبی تحت عنوان “کشف شبکه قاچاق در بهزیست بنیاد” به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر از کشف این شبکه قاچاق در بهزیست بنیاد داده بود که این موضوع با شکایت سازمان بهزیستی مواجه شد و بر این اساس پرونده ای برای مدیرمسئول این روزنامه تشکیل و دادگاه کیفری استان تهران مأمور رسیدگی به آن شد.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز روز ششم آبان ماه جاری با حضور هیئت منصفه مطبوعات به این پرونده رسیدگی کرد .

هیئت منصفه مطبوعات پس از برگزاری این دادگاه ، در یک جلسه مشورتی انتظامی را مجرم شناخت اما وی را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانست.