خرید شال نرم‌افزار انتخابات اواخر آبان آزمايش مي‌شود

معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور گفت: براي تعيين هويت و تشخيص افراد با كدملي هنگام گرفتن رأي در انتخابات، نرم‌افزاري آماده شده است كه دهه ‌آخر آبان ماه، آزمايش خواهد شد.
روز دوشنبه، محمدحسين موسي پور در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: پيش از آزمايش اين نرم افزار، از همه كاربران اينترنت براي آزمايش آن فراخوان عمومي مي‌ شود.
موسي پور با بيان اين كه درباره برخي مراحل ‪شش‬گانه مكانيزه ‌شدن انتخابات با شوراي نگهبان به توافق كامل رسيده‌ايم، گفت: در برخي موارد نيز رايزني‌ها و گفت وگوها ادامه دارد.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور، با تأكيد بر اين كه مراحل برگزاري انتخابات مجلس هشتم بر پايه برنامه‌ريزي و زمان بندي صورت گرفته، در حال انجام است، گفت: گفت‌وگوهاي كارشناسان وزارت كشور با شوراي نگهبان در اين زمينه ادامه دارد.
موسي پور درباره برگزاري نشست‌ها و گردهمايي‌هاي انتخاباتي گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي نيز گفت: در اين زمينه بايد مسائل امنيتي، سياسي مورد لحاظ قرار گيرد.
وي مسائل اجتماعي را نيز در برگزاري اين گونه ‌تجمعات، مهم دانست و گفت: مهم اين است كه براي مردم مشكلي به خاطر برگزاري اين گردهمايي‌ها و تجمعات ايجاد نشود.