خرید شال بهزیستی: اعتبار نداریم، کسي معتاد نشود!

مدير کل دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي، با اشاره به تخصيص نيافتن اعتبار پيشگيري پس از گذشت هشت ماه از سال گفت: به مردم اعلام کنيد امسال معتاد نشوند تا سال آينده بودجه لازم برسد.
دکتر فريد براتي در گفت وگو با مهر درباره افزايش بودجه پيشگيري از سوءمصرف مواد در ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزود: قرار است اين بودجه در سال آينده افزايش پيدا کند و تا اين لحظه نيز به سازمان بودجه اي براي اجراي طرح هاي پيشگيري اختصاص نداده اند.
وي ادامه داد: براي استفاده بهينه از بودجه بايد در چند ماه اول سال اعتبارات پرداخت شود، در غير اين صورت بسيار سخت مي شود براي آن برنامه ريزي کرد.
وي درباره احتمال تخصيص اعتبار تا پايان سال، گفت: بعيد مي دانم از اين پس بودجه اي به ما بدهند.
مدير کل دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي در پاسخ به اين پرسش که تکليف طرح هاي پيشگيري از اعتياد و معتادان در سال جاري چه مي شود و در انتقاد به بي توجهي کافي مسؤلان در تخصيص بودجه، گفت: به مردم اعلام کنيد که امسال معتاد نشوند تا اين که سال آينده، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مجلس اعتبارات لازم را اختصاص دهند.