خرید شال قيمت نفت از مرز ‪ ۹۷‬دلار گذشت

به دنبال انفجار بمب در افغانستان و حمله به يكي از خطوط انتقال نفت يمن، بهاي هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني، از مرز ‪ ۹۷‬دلار گذشت.
به گزارش ايرنا، نگراني بازار نسبت به قيمت نفت با پيش بيني دولت مبني بر كاهش ذخاير انبارهاي نفتي آمريكا بيشتر شده است.
قيمت نفت حتي پيش از خبر انفجار در شمال افغانستان كه منجر به كشته شدن ۶4 نفر شد و حمله در يمن بالا بود. وضعيت سرماي شديد در درياي شمال و ضعف دلار همه به افزايش قيمت نفت كمك كرده‌اند.
در حالي كه افغانستان توليدكننده نفت نيست، تاجران نفتي احتمال مي‌دهند درگيري بين نيروهاي آمريكايي و چريك‌هاي اسلامي شدت پيدا كند و به كشورهاي ديگر خاورميانه كشانده شود كه سرانجام مانع صدور نفت از خاورميانه خواهد شد.
گفته مي‌شود انفجار در خط لوله نفت يمن از انتقال روزانه ‪ ۱۵۵‬هزار بشكه نفت به بازار جلوگيري كرده است.
از سوي ديگر، سرمايه‌گذاران بر اين باورند كه هفته گذشته، انبارهاي نفتي آمريكا، يك ميليون و ۶00 هزار بشكه كاهش داشته‌اند.
قيمت نفت سبك شيرين تحويل در دسامبر دو دلار و ‪ ۸۰‬ سنت افزايش داشت و به 9۶ دلار و ‪ ۷۸‬سنت در بازار نيويورك رسيد. قيمت نفت در بازار نيويورك، مدت كوتاهي از مرز ‪ ۹۷‬دلار هم گذشت.
مردم آمريكا نگران افزايش قيمت بنزين هستند كه هم اكنون بالاي سه دلار به ازاي هر گالن شده است. از سوي ديگر، چند هفته ديگر، فصل سفر فرا مي‌رسد و آنها نگران افزايش قيمت بليت هواپيما ناشي از افزايش قيمت سوخت هستند.