خرید شال پرز، پادشاه عربستان را به تمسخر گرفت

رئيس رژيم صهيونيستي، پادشاه عربستان را متهم كرد كه در يك زمان، هم دم از مبارزه با تروريسم مي زند و هم از آن حمايت مالي و معنوي مي كند.
به گزارش روزنامه «السفير» لبنان، روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» نوشت: شيمون پرز در جريان بازگشايي كنفرانس «اقتصاد سبز» با بيان اين مطلب، پادشاه عربستان را به تمسخر گرفت.
شيمون پرز در ادامه سخنان خود گفت: اين نفت است كه عربستان را خطرناك كرده است؛ چرا كه عربستان با اتكا به اين سرمايه از تروريسم حمايت مي كند.
اين اظهارات نشان مي دهد حمايت هاي عربستان از تروريسم تا بدانجا افزايش يافته كه نماد تروريسم جهاني، يعني رژيم صهيونيستي را نيز نگران كرده است.