خرید شال انتخابات رایانه‌اي منتفي شد

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: فرصت نهايي شدن بحث برگزاري انتخابات مجلس هشتم به صورت رايانه اي از دست رفته و اين مسئله به طور کلي منتفي شده است.
 
به گزارش مهر، دکتر عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود اظهار داشت: انتخابات در جمهوري اسلامي، بايد رايانه‌اي شود و از نظر شورا اين يک ضرورت است، اما بايد الزامات مقدماتي آن فراهم شود که متأسفانه چنين نشده و هنوز وزارت کشور نرم افزار مربوط به اين کار را ارايه نکرده است.
وي افزود: شوراي نگهبان و وزارت کشور، جلسات متعددي براي برگزاري انتخابات رايانه‌اي در 24 اسفند برگزار کردند، اما تاکنون پيشرفت خوبي در مراحل مربوط به امور فني و اجرايي، حقوقي و قانوني و فرهنگي و اجتماعي صورت نگرفته است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: از نظر تعداد مجريان انتخابات رايانه‌اي و همچنين نيروي ناظر بر اين کار، کمبود بسياري محسوس بوده و اگر قرار است انتخابات رايانه‌اي برگزار شود، بايد زيرساخت‌ها و نيروي انساني لازم براي اين کار خطير تأمين شود.
 
کدخدايي افزود: الزام ديگر آن كه قانون انتخابات مطابق رايانه‌اي شدن اصلاح شود، اما هم اكنون صرفا يک بند از اين قانون مسئولان امر را مکلف به اجراي يارانه‌اي انتخابات کرده و ساير الزامات قانوني معطوف به برگزاري انتخابات به روش سنتي است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: که افکار عمومي نيز بايد نسبت به سلامت انتخابات اطمينان يابد و تا زماني که اين کار نشده، نبايد و نمي‌توان وارد ميدان انتخابات رايانه‌اي شد.
 
اين عضو ارشد هيأت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم در ادامه اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور در راستاي برگزاري انتخابات رايانه‌اي را ارزشمند و خوب توصيف کرد و يادآور شد که شوراي نگهبان نيز وزارت خانه مذکور را در اين راستا کمک کرده است، اما در عين حال اعلام کرد، وزارت کشور بنا بر زمان بندي طراحي شده نتوانست نظرات شوراي را تأمين کند و اکنون فرصت برگزاري انتخابات رايانه اي در 24 اسفند از رفته است.
 
آخرين مهلتي که براي نهايي شدن بحث انتخابات رايانه‌اي شدن مجلس هشتم در نظر گرفته شده بود، پايان ماه جاري بود که زمان زيادي تا آن روز باقي نمانده، ولي هنوز نرم افزار برگزاري انتخابات رايانه‌اي از سوي وزارت کشور به شوراي نگهبان ارايه نشده و دست اين شورا براي انجام وظايف نظارتي از نظر امکانات لازم براي اين کار خالي است.
 
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: برگزاري انتخابات رايانه‌اي مجلس هشتم منتفي است، اما شوراي نگهبان آماده است مراحل ثبت نام داوطلبان و تجميع آراي گرفته شده از صندوق‌ها که پيش از اين نيز انجام شده بود، به صورت رايانه‌اي صورت گيرد.