خرید شال تصاوير: استقبال بوش از مركل در مزرعه‌اش

photo: Ap – Reuters