خرید شال جبران خلف وعده دولت با ارائه تسهیلات

رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي گفت: تسهيلاتي ويژه جايگزين بي‌توجهي دولت در تأمين اعتبار افزايش حقوق دو ماه پاياني سال 85 بازنشستگان تأمين اجتماعي مي‌شود.
علي اکبر خبازها در گفت وگو با مهر اظهار داشت: بنا بر مذاکراتي که با مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي انجام شده، بناست تسهيلات خاصي به جاي پرداخت نكردن افزايش حقوق دو ماه پاياني سال 85 براي بازنشستگان سازمان پيش‌بيني شود تا جبران خلف وعده دولت شود.
وي تصريح کرد: با توجه به تأکيدات نمايندگان مجلس، انتظار مي‌رفت اعتبار پرداخت افزايش دو ماه پاياني سال 85 بازنشستگان تأمين اجتماعي که مصوبه قانوني است، تأمين شود که اين امر محقق نشد.
رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان کرد: پرداخت افزايش دو ماه پاياني سال 85 که حق قانوني بازنشستگان بود منتفي به نظر مي‌رسد.