خرید شال انتقاد عربستان از حق وتو در شوراي امنيت

نماينده عربستان با اعتراض به حق وتو اعضاي دايم شوراي امنيت گفت: به دليل حق وتو مشكلات شصت ساله خاورميانه حل نشده است.
به گزارش شبكه خبر، «الجباري» نماينده عربستان در نشست مجمع عمومي سازمان ملل گفت: عربستان ابراز اميدواري مي‌كند كه از وتو به عنوان كمك به ضعفا و تقويت حق آنان استفاده شود، نه اين كه ظلم و استبداد تشويق شود.
وي افزود: به دليل استفاده ناعادلانه از حق وتو، قطعنامه‌هايي تصويب شده، اما پياده نمي‌شوند و اين مشكلات شصت ساله خاورميانه را ايجاد كرده است.
نماينده عربستان گفت: اعضاي دايم شوراي امنيت بايد نقش مهمي در رويارويي با مسائلي از اين قبيل بازي كنند و تغييرات ريشه‌اي در شوراي امنيت ضروري است.
الجباري از توسعه شوراي امنيت براي افزايش دمكراسي حمايت كرد و گفت: كشورهاي عضو براي اجراي نتايج نشست جهاني سال 2005 به دور از برخوردهاي گزينشي و در نظر گرفتن صرف منافع ملي خود، وظيفه اي اخلاقي دارند.