خرید شال تبليغات كالا بر روي تاکسي‌ها

حسين تيموري كرماني گفته است: اكنون اقدامات اوليه اجراي اين طرح فراهم شده و با ابلاغ مصوبه وزارت كشور و شوراي عالي ترافيك به اجرا در مي آيد.
به گزارش ايرنا، وي افزود: تبليغات روي بدنه تاكسي‌ها به گونه‌اي انجام مي‌شود كه رنگ زرد آنها به ويژه تاكسي‌هاي خطي و گردشي و همچنين رنگ سبز ويژه تاكسي‌هاي خصوصي، كاملا مشهود باشد.
وي با بيان اين كه نرخ تبليغات تاكسي‌ها به هيچ وجه قابل قياس با صداوسيما نيست، تأكيد كرد: بيشترين درآمد تبليغات روي بدنه تاكسي‌ها، براي رفاه حال تاكسيرانان اختصاص داده مي‌شود.
به گفته مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران، تبليغات روي بدنه تاكسي‌ها به همراه توليد شغل‌هاي جديد، شرايط ارتقاي فرهنگ شهروندي را براي سازمان‌ها و نهادهاي مسئول نيز فراهم مي‌كند.
وي اظهار داشت: با توجه به حضور فعال و دايمي تاكسي ها در سطح شهر تهران، شهروندان در همه ساعات روز مي توانند اين تبليغات را ببينند.
تيموري كرماني اضافه كرد: تاكسي ها 90 درصد مسافرت‌هاي درون شهري را پوشش مي‌دهند؛ بنابراين، اين گونه تبليغات به سود سفارش دهندگان است.