خرید شال سرمايه گذاري سه بانك خارجي در ايران

رئيس كل بانك مركزي گفت: به زودي سه بانك خارجي در كشور آغاز به كار مي كنند.
به گزارش شبكه خبر، طهماسب مظاهري در بخش گفت وگوي ويژه خبر شبكه دو سيما، با بيان اين كه تاكنون سه بانك خارجي براي فعاليت هاي بانكي در ايران مجوز دريافت كرده اند و به زودي گشايش مي يابند، اظهار داشت: چنانچه بانك هاي ديگر نيز مايل به سرمايه گذاري در ايران باشند، هيچ محدوديتي براي فعاليت هاي بانكي در كشورمان ندارند.
وي با اشاره به اين كه بانك هاي خارجي مي توانند «مستقل» يا «مشاركتي» در ايران فعاليت كنند، گفت: اين بانك ها يا با افتتاح شعب خود و يا با مشاركت شركت هاي خصوصي و دولتي ايران، مي توانند در كشورمان سرمايه گذاري كنند.
مظاهري درباره اعمال محدوديت و تحريم يكجانبه آمريكا در قبال برخي از بانك هاي ايران در خارج از كشور گفت: اين گونه اقدامات يكجانبه آمريكا، وجهه قانوني در عرصه بين المللي ندارد و به طور مسلم، تمهيداتي براي رويارويي با اين نوع رفتارها در نظر گرفته شده است تا بانك ها و مشتريان ما متضرر نشوند.