خرید شال قالیباف: در 5+6 نماینده ندارم

شهردار تهران با تأکيد بر اين که «اگر عملکرد گروه 6+5 جبهه متحد اصولگرايان بر مبناي تعريف رهبر انقلاب از اصولگرايي متمرکز شود وحدت در دسترس است»، ادعاي حضور نماينده اي از سوي وي در جبهه متحد اصولگرايي را تکذيب و خاطر نشان کرد: کسي به نمايندگي از وي در گروه 6 + 5 حضور ندارد.
دکتر محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها با خبرنگار مهر گفت وگو مي کرد، در پاسخ به پرسشي درباره فعاليت گروه 6 + 5 و ارتباط خود با اين جبهه، اظهار داشت: مجموعه اصولگرايان بايد بتوانند با وحدت رويه کار خود را در انتخابات دنبال کنند و هر کاري از دست ما برآيد، در اين زمينه انجام مي دهيم، اما نبايد فراموش کرد که يکپارچگي در ميان اصولگرايان به عملکرد گروه 6 + 5 وابسته است.
وي افزود: اگر گروه شش نفره جبهه متحد اصولگرايان بخواهد به صورت چتري بسته عمل کند و هر آنچه را که خود تشخيص مي دهد، اجرا کند، به باور من، يکپارچکي مورد نظر در ميان اصولگرايان پديد نمي آيد، براي همين، اين جبهه بايد ديد خود را بازتر کند. ضمن آن که از يک نگاه نيز قاعدتا مبناي عملکرد گروه شش نفره بايد بنا بر ديدگاه هاي گروه حکميت پنج نفره باشد، نه بالعکس.
قاليباف با اشاره به گفت وگوها و رايزني هاي اخير جبهه متحد با برخي چهره هاي مؤثر و بزرگان اصولگرا، افزود: عملکرد جبهه نشان مي دهد که ظاهرا به اين موضوع رسيده اند که بايد رايزني ها را گسترش دهند، اما آنها به چگونگي گسترش دامنه گفت وگوهاي خود با ديگر گروه ها و روش آن دست نيافته اند.