خرید شال انتصاب رئيس جديد تيم بررسي ترور حريري

دبيرکل سازمان ملل متحد، امروز جانشين «سرژ برامرتز»، رئيس تيم بين المللي، بررسي ترور نخست وزير اسبق لبنان را تعيين و برامرتز را براي تصدي سمت دادستان کل دادگاه ويژه بين المللي براي جنايات جنگي يوگسلاوي سابق پيشنهاد کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «بان کي مون»، دبيرکل سازمان ملل متحد در نامه خود به شوراي امنيت که امروز منتشر شد، اعلام کرد: «دانيل بلمار»، از اعضاي دادستاني کل، کانادا را به جاي سرژ برامرتز به عنوان رئيس جديد تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان تعيين کرده است.
در مقابل، دبيرکل سازمان ملل متحد، برامرتز را به جاي «کارلا ديل پونتي» براي تصدي سمت دادستان کل دادگاه ويژه بين المللي براي جنايت هاي جنگي يوگسلاوي سابق پيشنهاد کرد.
بان کي مون در نامه خود به شوراي امنيت، تعيين برامرتز به جاي کارلا ديل پونتي را پيشنهاد کرد و از اين شورا خواست با تعيين برامرتز به سمت دادستان کل دادگاه ويژه بين المللي براي جنايت هاي جنگي يوگسلاوي سابق از اول ماه ژانويه موافقت کند.