خرید شال تغيير ديدگاه دكتر احمدي‌نژاد درباره ارتباط نفت و زندگي

دكتر محمود احمدي‌نژاد، در حالي امروز مي‌گويد افزايش قيمت نفت به سود كشور نيست كه دو سال پيش و در زمان تبليغات انتخاباتي، گفته بود، مردم بايد نوسان تغيير قيمت نفت را در زندگي خود احساس كنند.به گزارش خبرنگار «»، دوشنبه گذشته رئيس‌جمهور در دانشگاه علم و صنعت درباره تأثيرات افزايش قيمت نفت گفت: اين‌كه برخي‌ها مي‌گويند قيمت نفت بالا رفته و اين افزايش قيمت به سود دولت است، درست نيست، زيرا بالا رفتن قيمت نفت، تبعاتي براي ما دارد؛ هر زمان كه قيمت نفت بالا برود، قيمت‌هاي جهاني نيز افزايش پيدا مي‌كند كه اين موضوع به نفع ما نيست.اين در حالي است كه دكتر احمدي‌نژاد در خرداد 84 و در جريان تبليغات انتخاباتي گفته بود: «مردم نوسان تغيير قيمت نفت را در زندگي خود بايد ببينند. نفت مي‌شود 8 دلار زندگي همان است كه بود، مي‌شود 50 دلار باز همان است و اين شدني است.»
 

 
عكس: شادي همسايگان احمدي‌نژاد از پيروزي وي
 
بنا بر اين گزارش، اكنون نفت ايران بيش از هشتاد دلار به فروش مي‌رسد، حال آن‌كه در زمان دولت‌هاي گذشته، هر بشكه نفت، بيش از سي دلار به فروش نمي‌رفت.اكنون افكار عمومي با توجه به افزايش قيمت نفت، انتظار دارند با توجه به شعارهاي دولت تأثيرات، اين افزايش قيمت را در زندگي خود ببينند.از سوي ديگر، بسياري از اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي افزايش نقدينگي همواره هشدار داده‌اند؛ هرچند اكنون وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي نسبت به بحراني شدن روند نقدينگي در جامعه ابراز نگراني كردند.به هر حال اكنون كه نفت ايران، بيش از هشتاد دلار فروش مي‌رود و در بودجه 86 قيمت هر بشكه نفت حدود پنجاه دلار بوده است، به‌جاست تا وزارت اقتصاد و يا رئيس كل بانك مركزي، ميزان پول موجود در حساب ذخيره ارزي كه محل انباشت درآمد حاصل از پول فروش نفت بيش از قيمت مندرج در بودجه است و ميزان افزايش آن را اعلام كنند.