خرید شال موافقت با ایجاد 6 هزار پست در پیام نور

به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يکصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسـاني دستگاه هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب کرد:
1ـ ايجاد شش‌ هزار (6.000) پست سازماني براي دانشگاه پيام نور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.تبصره ـ نيروي انساني مورد نياز براي جذب تا سقف تعداد ياد شده از طريق انتقال يا مأموريت تأمين خواهد شد.
2ـ در صورت مأموريت يا انتقال کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي به دانشگاه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است، نسبت به کسر اعتبار از دستگاه ذيربط و اضافه کردن آن به اعتبارات دانشگاه پيام نور اقدام کند.
3ـ کارکناني که بنا بر اين تصويب‌نامه به دانشگاه پيام نور منتقل مي‌شوند، از مزاياي مندرج در آيين‌نامه ايجاد تسهيلات براي شاغلان متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها به ديگر شهرها، موضوع تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 از قبيل اعطاي زمين، وام مسکن و غيره برخوردار خواهند بود.
4ـ دانشگاه پيام نور مکلف است از طريق هيأت امناي خود نسبت به پيش‌بيني فوق‌العاده‌اي تحت عنوان فوق‌العاده تفاوت تطبيق براي آن دسته از کارکنان انتقالي که حقوق آنان نسبت به آخرين حکم دستگاه قبلي کاهش مي‌يابد اقدام کند.
5 ـ دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست افراد براي مأموريت يا انتقال به دانشگاه پيام نور با درخواست مذکور موافقت کنند.