خرید شال نوذری و محرابیان به کابینه راه یافتند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به غلامحسين نوذري و علي اکبر محرابيان گزينه‌هاي رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه‌هاي نفت و صنايع و معادن رأي اعتماد دادند.
به گزارش مهر، دکتر احمدي نژاد، رئيس جمهور، نهم آبان ‌ماه علي اکبر محرابيان و غلامحسين نوذري را به عنوان وزيران پيشنهادي خود براي تصدي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و نفت به مجلس معرفي کرد و امروز مجلس شوراي اسلامي بنا بر آيين نامه داخلي، بحث و بررسي خط مشي، اصول کلي برنامه‌ها و صلاحيت اين نفر را در دستور کار قرار داد و پس از دفاع رئيس جمهور و اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف و سخنان وزراي پيشنهادي در اين باره رأي گيري شد.
بنا بر آراي به دست آمده: از مجموع 246 نماينده حاضر، غلامحسين نوذري توانست با به دست آوردن 217 رأي موافق به عنوان وزير نفت برگزيده شود.
تعداد آراي مخالف وزارت نوذري، بيست رأي و 9 نفر از نمايندگان نيز رأي ممتنع خود را داخل گلدان‌ها انداختند.
 
بنا بر اين گزارش، همچنين بر پايه آراي به دست آمده؛ از مجموع 246 نماينده حاضر، علي اکبر محرابيان توانست با به دست آوردن 174 رأي موافق به عنوان وزير صنايع و معادن برگزيده شود.
تعداد آراي مخالف وزارت محرابيان 49 رأي و  هجده نفر از نمايندگان نيز رأي ممتنع خود را داخل گلدان‌ها انداختند.