خرید شال جایزه به منتقدان دولت نمایشی نبود

معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست جمهوري درباره مباحث مطرح شده درباره برگزيدگان مراسم اعطاي جايزه به منتقدان دولت، اظهار داشت: گرايش‌هاي افراد در اعطاي جايزه به منتقدان دولت تأثيري نداشت.
 
به گزارش فارس محمدجعفر بهداد، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست جمهوري، توسعه فضاي نقد منصفانه و مودبانه و سازنده در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور را دغدغه دولت دانست و اظهار داشت: طبيعي بود كه دولت اين كار را از خودش آغاز مي‌كرد و دادن جايزه به منتقدان فراتر از يك اقدام نمايشي و فرمايشي بود كه در راستای پيگيري اين دغدغه صورت گرفت.
 
وي با اشاره به سخنان اخير سليمي نمين درباره اين کار دولت، خاطرنشان ساخت: از نظر دولت نهم، نقد بايد دارای وسه يژگي رعايت انصاف، ادب و اثرگذاري يا سازندگي باشد و در جريان اعطاي جايزه به منتقدان، اصل بر نقد و نقادي، فارغ از هويت و گرايشات مشخص نقد كننده بوده است.
 
بهداد درباره اعتراض سليمي‌نمين نسبت به كسب مقام نخست اين مسابقه توسط مديرمسئول روزنامه كيهان، با بيان اين كه در اين کار، قصد ارزش‌گذاري نداشته‌ايم، تأكيد كرد: در اهداي جوايز به منتقدان دولت، مقام نخست تا هشتم مطرح نبود، بلكه صرفا هشت منتقد كه نقد آنان واجد جنبه‌هاي سه گانه ياد شده بود، به عنوان نمونه برگزيده و معرفي شدند.
 
معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست جمهوري افزود: البته از ارایه پيشنهادهای صاحبنظران درباره شاخص‌هاي مورد نظر آنها براي مطلوبيت يك انتقاد استقبال مي‌كنيم.
 
بهداد در ادامه با بيان اين كه موضوعي به نام منتقدان دولت، صرفا يك عنوان كلي است كه شامل نقد هر آنچه به حوزه دولت مربوط مي‌شود اعم از قوانين، مقررات يا اقدامات است، تصريح كرد: بنابراين سلسله مقالات آقاي انبارلويي نوعي نقادي وضع موجود و تلاش براي تبديل آن به وضع مطلوب بود.
 
وي اضافه كرد: ما معتقد نيستيم كه شخص لزوما و ضرورتا بايد از قالب‌هاي درشت گويي پرده دري يا افشاگري بهره گيرد تا به عنوان نقاد به رسميت شناخته شود، بلكه به تدريج بايد اين برداشت نادرست را اصلاح كنيم.