خرید شال خريد بنزين مازاد مردم توسط دولت

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در صورت تاييد كلي طرح جديدي كه در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده دولت موظف خواهد شد بنزين مازاد مردم كه در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره شده را با قيمت آزاد خريداري كند.

مرتضي تمدن در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اجراي كامل بند “واو” تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، اظهار داشت: بر اساس اين بند به منظور جلوگيري از ايجاد تعهد مالي علاوه بر بودجه سال جاري، دولت موظف است با توجه به تكليف اين بند از قانون بودجه حداكثر 15 روز پس از تصويب اين قانون در صحن علني مجلس قيمت آزاد بنزين را براي خودروهاي دولتي و مازاد سهميه مردم اعلام كند.

وي افزود: كليات طرح مذكور در آخرين جلسه كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده است و براي اجرايي شدن بايد مورد تصويب ساير نمايندگان در صحن علني نيز قرار بگيرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون مردم مي‌توانند در صورت صرفه‌جويي در مصرف بنزين، مازاد بنزين سهميه كارت هوشمند سوخت خود را به دولت واگذار كنند و دولت نيز موظف به خريد اين مقدار از مردم به قيمت اعلام شده خواهد بود.