خرید شال تصاوير ديدني: حمله خرس سياه به شكارچيان

يك خرس سياه آسيايي در حمله به يك روستايي كشميري كه همراه يك گروه قصد شگار او را داشتند او را به شدت مصدوم كرد.

Photo: Reuters