خرید شال آمار عجيب مواد مخدر: نيم ميليون بازداشتي، نيم ميليون بي‌سرپرست

دستگيري مجرمان مواد مخدر در سال 85 نسبت به سال 84، 9 درصد رشد داشته و به نزديك نيم ميليون تن، بالغ مي‌شود.به گزارش خبرنگار «»، در حالي كه اخبار و آمار متعددي از سوي مراكز و دستگاه‌هاي گوناگون مسئول ارايه شده و مي‌شود، دستگيرشدگان به اتهام مواد مخدر در سال 85، بالغ بر 426.808 نفر بوده كه نسبت به سال 84، رشدي معادل 9 درصد داشته كه اين افراد توسط وزارت اطلاعات، گمرك، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و نيروي مقاومت بسيج دستگير شده‌اند.استان تهران در حالي 21 درصد دستگيرشدگان را به خود اختصاص داده كه 18 درصد از دستگيرشدگان در استان‌هاي شرقي و 10 درصد استان‌هاي حاشيه شرقي كشور دستگير شده‌اند.
گفتني است، 32 درصد اين دستگيري‌ها، شامل عوامل دخيل در مواد مخدر همچون عوامل ورود قاچاق، توزيع، حمل، نگهدارنده، خريد و فروش و 68 درصد آن، شامل معتادان و مصرف‌كنندگان بوده است.اين در حالي است كه 40 درصد از ورودي‌هاي به زندان در سال گذشته، مجرمان مواد مخدر بوده‌اند؛ يعني از تعداد كل 616.351 ورودي زندان‌هاي كشور، 244.512 نفر مجرمان مواد مخدر بوده‌اند. همچنين ورودي زندانيان همه جرايم كشور در سال 85 نسبت به مدت مشابه سال گذشته (84) نيم درصد رشد داشته، در حالي كه ورودي زندانيان مواد مخدر يك درصد رشد داشته است.تركيب جنسيتي ورودي زندانيان مواد مخدر، به گونه‌اي است كه 3 درصد را زنان و 97 درصد را مردان تشكيل مي‌دهند.همچنين بايد افزود، 79 درصد از ورودي‌هاي مجرمان مواد مخدر به زندان‌ها، 19 تا 39 سال، 10 درصد 40 تا 46 سال، 9 درصد بيش از 47 سال و 2 درصد كمتر از 18 سال سن داشته‌اند كه اين، خود نشان از اعتياد جوانان كشور دارد و نيز در حالي است كه 57 درصد ورودي‌‌هاي مجرمان مواد مخدر به زندان‌هاي كشور را افراد متأهل تشكيل مي‌دهند كه جمعا حدود 270.000 فرزند دارند و مي‌توان گفت كه با احتساب همسرانشان، حدود 408.000 نفر از افراد جامعه (همسر و فرزندان معتادان) بي‌سرپرست شده‌اند.
بنا بر اين آمار، 43 درصد از ورودي‌هاي مجرم به جرايم مواد مخدر تنها محكوم به شلاق و جريمه نقدي، 13 درصد تنها جريمه نقدي كمتر از يك ميليون تومان، يك درصد حبس كمتر از يك سال، 3 درصد يك تا پنج سال حبس، يك درصد بيش از پنج سال تا حبس ابد، 4 درصد ديگر محكوميت‌ها و 35 درصد آنها نيز تنها متهم بوده‌اند و به سرعت آزاد شده‌اند.در سال 1385 ميانگين زندانيان كشور 148.000 نفر بوده كه 46 درصد؛ يعني 68.000 نفر آن را مجرمان مواد مخدر تشكيل داده است.گفتني است، در سال 85 زندانيان كشور از رشدي 9 درصدي و زندانيان مواد مخدر از رشدي 10 درصدي نسبت به سال پيش از آن يعني 84 برخوردار بوده است.با اين وصف، اكنون بار ديگر اين پرسش به وجود آمده كه آيا بازداشت، هنوز وسيله مناسبي براي اين معضل اجتماعي است.