خرید شال دادگاه «ايلنا» به بعد از انتخابات موكول شد!

وكيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا از تعيين وقت 23 ارديبهشت ماه سال آينده براي برگزاري دومين جلسه دادگاه موكلش در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران خبر داد. محمد شريف با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: صبح امروز به همراه مديرعامل سابق خبرگزاري كارايران (ايلنا) به شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران مراجعه كرده و مطلع شديم 23 ارديبهشت ماه سال آينده براي برگزاري دومين جلسه دادگاه موكلم تعيين شده است. وي يادآور شد: شاكيان پرونده مطروحه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، وزارت علوم، دانشگاه اميركبيرو فردي كه خود را نماينده انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير معرفي كرده، هستند و در نخستين جلسه دادگاه كه مهرماه سالجاري برگزار شد به بيان شكايت‌هاي خود پرداختند. شريف خاطرنشان كرد: امروز مجددا تقاضاي رفع فيلترينگ ايلنا با توجه به اطاله رسيدگي مطرح شد كه تا كنون مورد موافقت قرار نگرفته است. وقت رسيدگي به بخش ديگر اين پرونده كه در شعبه 1059 دادگاه عمومي مطرح است 24 دي ماه 86 تعيين شده است.