خرید شال ‌روزنامه اعتماد تبرئه شد

يك منبع ‌آگاه گفت: دادگاه مطبوعات، رأي مبني بر مجرم نبودن مدير‌ مسئول روزنامه اعتماد داده است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: دادگاه مطبوعات به رياست قاضي شهرابي فراهاني درباره اتمام نشر اكاذيب در شماره 1384 به شكايت حسين توكلي، معاون اجرايي سازمان سنجش، رأي مبني بر تبرئه مدير‌مسئول روزنامه اعتماد داد.
وي اظهار داشت: دادگاه درباره اتهام الياس حضرتي درباره نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي با چاپ مطلبي درباره شركت سازه‌گستران مرواريد، با توجه به اين‌كه وكيل اين شركت در دادگاه پيشين، اعلام رضايت كرده بود و حكم صادره نيز موجود است، قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است.
اين منبع آگاه گفت: هيأت منصفه دادگاه مطبوعات نيز پس از جلسه بررسي اتهامات روزنامه اعتماد، مدير‌ مسئول اين روزنامه را مجرم ندانسته بود.
‌جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مدير‌ مسئول روزنامه اعتماد 2/10/86 به تصدي قاضي شهرابي فراهاني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شده بود.