خرید شال آغاز زندگي از …

پسر بي‌نظير بوتو هم همانند مادرش،‌ ميراث‌دار محبوبيت والدينش و رئيس‌ حزب مردم شد.

به قول شاعر: گيرم مادر تو (پدر تو) بود فاضل،‌ از فضل پدر تو را چه حاصل؟

رئيس اداره گاز كاشمر: گاز قطع شد، مردم خودشان به فكر سوخت جايگزين باشند.

ـ بله،‌ «كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» به کسي چه مربوطه؟ گاز مردم قطع شده،‌ نه مال اونا!

نخير چهارشنبه سوري ميلادي نشده.

آشوب‌ها در پي ترور بوتو در پاكستان همچنان ادامه دارد.

اين تقويم پر فروش ترين تقويم آمريكا ناميده شده!- ابتكار رو ديديد؟ تقويم روز خداحافظي بوش از رياست جمهوري!

اين هم يك زوج خوشبخت كه زندگي زيباشون رو از دستشويي شروع كردن!