خرید شال تاثير كم سهميه‌بندي بر كاهش آلودگي هوا

قائم مقام شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: با سهميه‌بندي بنزين انتظاري كه براي كاهش حجم ترافيك و كاهش تعداد هواي ناسالم در تهران داشتيم برآورده نشد.
به نوشته جمهوري، «صدرالدين عليپور» اظهار داشت: با توجه به نتايج به دست آمده از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا در سطح تهران، تعداد روزهاي «ناسالم» تهران در مقايسه با پيش و پس از سهميه‌بندي بنزين، تفاوت چنداني نداشته است. وي گفت: اگر تعداد روزهاي ناسالم تهران هم كمي كاهش داشته باشد، تنها به خاطر سهميه‌بندي نيست، بلكه مي‌توان عواملي همچون وضعيت آب وهوايي را هم در نظر داشت كه سال متفاوتي را از نظر آب و هوايي داشته‌ايم.
از سوي ديگر، محسن هاشمي، مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نيز گفته است كه روزهاي ناسالم تهران از نظر آلودگي هوا با سهميه‌بندي بنزين كم نشده است.