خرید شال ركوردشكني پايتخت توليد ترياك جهان زير سايه آمريكا

از سال 2001 كه آمريكا كشور افغانستان را به اشغال خود درآورده است، كشت خشخاش و توليد ترياك فزوني يافته، به گونه‌اي كه در سال 2006 به بيشترين حد خود در بيست سال گذشته رسيد.به گزارش خبرنگار «»، بررسي آمارهاي كشت خشخاش و توليد ترياك در كشور افغانستان، نشان مي‌دهد توليد ترياك در سال 2006 ميلادي در افغانستان به اوج خود؛ يعني توليد ساليانه بيش از شش هزار تن رسيده است.بنا بر اين گزارش، روند كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان كه از سال 1986 تا سال 1994 فزوني يافته، يك شيب معمولي داشته است، اما در سال 1994 روند نزولي پيدا كرده و در سال 1997، يعني آغاز حاكميت طالبان بر افغانستان دوباره روند فزوني به خود مي‌گيرد، اما در سال 1998 شيب افزايش آن شتاب گرفته تا جايي كه در سال منتهي به 1999، توليد ترياك به چهار و نيم هزار تن مي‌رسد، ولي با كنترل‌هايي كه توسط طالبان انجام مي‌شود، يكباره روند شتاب تغيير كرده و از سال 1999 توليد ترياك در افغانستان كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند، به گونه‌اي كه در سال 2001 به سوي صفر (185 تن) ميل پيدا مي‌كند.بنا بر اين گزارش، در سال 2001 كه همزمان با حمله آمريكا به افغانستان و اشغال اين كشور است، بار ديگر روند افزايش توليد ترياك در اين كشور آغاز مي‌شود، به گونه‌اي كه تنها در سال اول؛ يعني تا سال 2002 به ميزان حدود چهار هزار تن مي‌رسد و از آن پس، روند فزوني آن، اما با شيب ملايمي ادامه مي‌يابد. اين در حالي است كه از سال 2005 روند فزوني شتاب گرفته و شيب آن تندتر مي‌شود.بنا بر اين گزارش، توليد جهاني ترياك در سال 2006 بالغ بر 6600 تن بوده است كه كشور افغانستان 92 درصد آن را به خود اختصاص داد و پس از آن، ميانمار با 5 درصد توليد، دومين كشور توليدكننده ترياك بوده و ديگر كشورها نيز تنها 3 درصد توليد ترياك را داشته‌اند.