خرید شال علي آبادي: پس از انتخابات افشاگري مي‌كنم

مهمترين بحث اين روزهاي فوتبال ايران برگزاري انتخابات است که گفته مي شود برخي سعي دارند براي سومين مرتبه مانع برگزاري آن شوند.

به گزارش برنا، مهندس علي آبادي در جلسه اخير خود با نمايندگان سازمان تربيت بدني در کميته انتقالي به آنها تاکيد نموده که نبايد بهانه به دست کسي داد تا مانع برگزاري انتخابات شود.

گفتني است، که خود علي آبادي نيز از تصميمش مبني بر افشاگري عليه رييس کميته انتقالي فعلا منصرف شده و قصد دارد بلافاصله پس از برگزاري مجمع 19 دي ، عليه صفايي فراهاني مصاحبه کند.